การคุ้มครองลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์

1 10 2008

ลิขสิทธิ์

เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่มีรูปร่าง กฎหมายลิขสิทธิ์จะคุ้มครองเฉพาะรูปแบบของ “การแสดงออกของความคิด” ไม่คุ้มครองถึงตัวความคิดที่ยังไม่ได้ถ่ายทอดออกมา

งานที่มีลิขสิทธิ์
– วรรณกรรม
– นาฎกรรม
– ศิลปกรรม
– ดนตรีกรรม
– โสตทัศนวัสดุ
– ภาพยนต์
– สื่อบันทึกเสียง
– งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
– งานอื่นๆ ในแผนกวรรณคดี, แผนกวิทยาศาสตร์, แผนกศิลปะ

สิ่งที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์
– ความคิด
– ขั้นตอน
– กรรมวิธี
– ระบบ
– หลักการ
– วิธีใช้
– แนวความคิด
– ทฤษฎี
– การค้นพบ

** ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์ VS รูปแบบตัวอักษร (Font)

ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์กฎหมายคุ้มครอง เนื่องจากเป็นงานวรรณกรรมประเภทหนึ่ง แต่รูปแบบตัวอักษร กฎหมายไม่คุ้มครอง เนื่องจากเป็นสาธารณสมบัติของชาติ

สิ่งที่อยู่เบื้องหลังการแสดงออกทางความคิด
– อัลกอริทึม (algorithm)
– โครงสร้าง (structure)
– ระบบ (system)
– ขั้นตอน (sequence)
ไม่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์คุ้มครองโดยอัติโนมัติ :: ไม่ต้องจดทะเบียน, ไม่ต้องโฆษณาก่อน, ไม่ต้องบันทึกลงสื่อใดๆ
(แต่การจดย่อมดีกว่า เพื่อ เป็นหลักฐานข้อมูลเบื้องต้น, ดีทางด้านธุรกิจ, เป็นข้อมูลต่อศาล)

อายุการคุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์
– บุคคลธรรมดา : ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์ + 50 ปี
– นิติบุคคล : 50 ปีหลังจากสร้างสรรค์ หรือ โฆษณางานครั้งแรก

การโฆษณา ไม่ได้หมายถึงการโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์อย่างที่เข้าใจกัน แต่เป็นการทำสำเนาแจกจ่าย หรือให้ปรากฎต่อสาธารชน ในจำนวนที่พอสมควร)

เจ้าของลิขสิทธิ์
– สร้างสรรค์โดยอิสระ : เจ้าของลิขสิทธิ์ คือ ผู้สร้างสรรค์เอง
– ในฐานะลูกจ้าง : เจ้าของลิขสิทธิ์ คือลูกจ้าง แต่นายจ้างจะสามารถนำไปผลิตได้
– ในฐานะผู้ว่าจ้าง : เจ้าของลิขสิทธิ์ คือ ผู้ว่าจ้าง เช่นงาน Freelance มีคนจ้างเราทำงาน ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ว่าจ้าง
– ภายใต้การจ้าง คำสั่ง หรือควบคุมของหน่วยงานรัฐ : เจ้าของลิขสิทธิ์ คือ รัฐ (แต่ถ้านายไม่ได้สั่ง เราสร้างสรรค์เอง ลิขสิทธิ์ก็จะเป็นของเราเอง)
– การดัดแปลงผลงานของผู้อื่น : ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน ลิขสิทธิ์จะได้เป็นของผู้ที่ดัดแปลง
– การรับโอนลิขสิทธิ์ : ต้องเขียนเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อ ผู้โอน ผู้รับโอน และกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน
– การใช้เช่า : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่สามารถให้เช่าได้ อยู่ใน พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๑๕(๓) แต่หนังสือสามารถให้เช่าได้เลย เพราะไม่ได้อยู่ในมาตรา ๑๕(๓)

การละเมิดลิขสิทธิ์และบทลงโทษ
1. ละเมิดโดยตรง : การกระทำแก่งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ (ทำกับงานจริง)
– ทำซ้ำ ดัดแปลง
– เผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น การเปิดเพลงในร้านอาหาร ต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน ถึงแม้ว่าเราจะเปิดแผ่นที่ซื้อมาของจริง แต่แผ่นที่ซื้อมานั้น เป็นการฟังส่วนตัวเท่านั้น ไม่สามารถนำมาเผยแพร่ได้

บทลงโทษ : ปรับ 20,000 – 200,000 บาท  เพื่อการค้า จำ 6 เดือน – 4 ปี ปรับ 100,000 – 800,00 บาท

2. ละเมิดโดยอ้อม : การกระทำแก่งานเพื่อหากำไร โดยผู้กระทำรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานนั้นเป็นงานละเมิด
– ขาย ให้เช่า
– เผยแพร่ต่อสาธารณชน
– แจกจ่าย ในลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
– นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

บทลงโทษ : ปรับ 10,000 – 100,000 บาท  เพื่อการค้า จำ 3 เดือน – 2 ปี ปรับ 50,000 – 400,00 บาท

ข้ออันนิษฐานความรับผิดชอบ
กรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิด ให้ถือว่า กรรมการหรือผู้จัดการทุกคน เป็นผู้ร่วมกระทำความผิด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ตนไม่รู้เห็นหรือยินยอมกับการกระทำดังกล่าว

ลักษณะการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พบบ่อย
– ปลอมแปลง
– ละเมิดผลิตภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งชุด : ละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
– ขายผิดช่องทาง : เช่น อนุญาตเพื่อสถาบันการศึกษา แต่นำมาขายให้สถาบันธุรกิจ
– โหลดลงฮาร์ดดิส : เช่น การติดตั้งโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ โดยผู้ผลิต, ผู้ประกอบการ, ผู้ใช้, ร้านค้า
– ละเมิดทางอินเตอร์เน็ต : เช่น Download, Upload, P2P

ปัญหาการละเมิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในองค์กร
– ติดตั้งโปรแกรมมากกว่าจำนวนลิขสิทธิ์ที่มี
– ได้รับโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์พร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์

ปัจจุบัน ยังไม่มีการบัญญัติลิขสิทธิ์เกี่ยวกับ วิศวกรรมย้อนกลับ

ที่มา : ฟังบรรยายที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: